Detaljan prikaz projekta

Stara željeznička stanica, Tuzla


Poslovno-stambeni objekat  na prostoru Stare željezničke stanice u Tuzli – 2000. godina

Lokacija

Prostor Stare željezničke stanice u Tuzli predstavlja jednu od najvrednijih lokacija u gradu jer se nalazi između starog gradskog jezgra i istočnog dijela grada u kojem su izgrađena stambena naselja Brčanska malta, Sjenjak, Stupine i Slavinovići.

Regulacionim planom koji je izrađen početkom osamdesetih godina dvadesetog stoljeća ovaj prostor je bio namijenjen za izgradnju objekata novog administrativnog centra grada Tuzle. Poslednji rat u Bosni i Hercegovini i novo administrativno uređenje Države uticali su na promjene u realizaciji planiranih objekata.

Neizgrađeni lokalitet i povijesne transformacije omogućili su na ovom mjestu izgradnju novih objekata koji mogu dati savremeni doprinos arhitekturi i urbanizmu grada.

Ideja

Odgovornost prema dugo čuvanoj i vrijednoj  lokaciji u gradu upućivala je projektanta na razmišljanja kako na njoj započeti izgradnju i kako obezbijediti povoljne uslove za nastavak njene izgradnje, imajući u vidu da se odustaje od usvojenog plana, a nova planska dokumentacija za ovaj prostor nije urađena.

Objekat koji treba izgraditi treba biti jedan od gradskih repera iako njegovi programski sadržaji nisu javnog karaktera on po svom obliku i proporcijama treba biti prepoznatljiv. Postavljen je kao uglovnica koja se na istočnoj strani svojim kraćim krakom primiče izgrađenom objektu Tuzlanske banke, u središnjem dijelu je naglašeni vertikalni korpus – inverzna ostakljena silueta, a drugo krilo namijenjeno stanovanju okomito je Titovu ulicu i korito rijeke Jale. Na ovaj način ostavljena je mogućnost za nesmetani nastavak izgradnje centralnog i zapadnog dijela ovog prostora.

U materijalizaciji završnih obrada fasade jasno su izdiferencirane namjene pojedinih lamela, a njihova spratnost vezana je za objekte u susjedstvu. Niža lamela uz objekat Tuzlanske banke oblošena je pažljivo raspoređenim kamenim pločama – travertinom, srednja - visoka je u staklu i aluminijumu, a ona najduža-stambena lamela je u fasadnom malteru sa prizemnim trijemom u kamenu.

Iako je objekat projektiran i građen za tržište projektant je imao razumijevanje Naručioca za kvalitetnija dispoziciona rješenja posebno u zajeničkim stepenišnim prostorima u stambenoj lameli.

Ukupna korisna površina objekta iznosu 12.500 m2


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA