Detaljan prikaz projekta

Gradska vijećnica u Brčkom


Rekonstrukcija Gradske Vijećnice u Brčkom

Na odabir lokacije Gradske vijećnice uticao je i položaj grada, smještenog na samoj obali rijeke Save, te tok ulaza u grad iz susjedne Hrvatske – ''Zapada'', ostvaren preko Savskog mosta, što navodi da je koncepcija i izbor gradnje ovih objekata ciljano osmišljena. Objekat Gradske vijećnice, je kao i ranije, zaveden u Registru objekata kulturno-historijske vrijednosti s visokim stupnjem zaštite, a sada je valorizovan i kao nacionalni spomenik BiH te je u kategoriji objekata s najvišim stepenom zaštite. Projektant objekta Vijećnice je Ćiril Iveković.

S obzirom na značaj objekta i njegovu namjenu, Objekt je projektovan kao reprezentativna gradska kuća, sa naglašenim glavnim pročeljem zgrade okrenutom trgu. Ta glavna fasada koncipirana je po principu stroge simetrije; centralni rizalit naglašava glavni ulaz u objekat, dok je cijela fasadna kompozicija završena sa dva bočna rizalita – kule, nad kojim dominiraju kupole oblikovane u duhu orijentalne arhitekture i široko prepuštene strehe sa nizom konzolica. Ritam prozorskih otvora je ravnomjeran, a podioni vijenci plitki tako da se arhitektonska kompozicija fasade gradi po horizontali. Prozorski otvori su završeni orjentalnim lukovima i formirani u obliku bifora.

Tokom eksploatacije Objekat je zadržao osnovnu namjenu sa manjim ili većim intervencijama na eksterijeru i enterijeru. Neke od ovih intervencija nisu izvedene u skladu sa pravilima zaštite istorijskih objekata tako da je ovim projektom predviđena temeljita rekonstrukcija i revitalizacija Objekta.

Osnovna namjena Objekta se zadržava, on će i dalje biti Gradska kuća sa kabinetom gradonačelnika i kancelarijama službi koje su u uskoj vezi sa kabinetom gradonačelnika, a pored njegove osnovne funkcije u Objektu su projektirani prostori Gradske likovne galerije sa posebnim vanjskim ulazom i vezom sa ostalim sadržajima u Objektu na nivou prizemlja. U okviru rekonstrukcije izvršena je i detaljna rekonstrukcija fasade  sa poštovanjem svih pravila iz zaštite objekata kulturno-historijskog naslijeđa.

Ukupna korisna površina Objekta iznosi 1600 m2.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA