Detaljan prikaz projekta

Psihijatrijska klinika u Tuzli


Objekat Psihijatrijske klinike u Tuzli

Lokacija

Padina Ilinčice koja se nalazi zapadno od Klinike za plućne bolesti, a spušta se prema trasi buduće Južne saobraćajnice u Slavinovićima, bila je inspirativna za lociranje objekta Klinike za liječenje duševnih bolesti. Saobraćajni priključak na putu koji vodi prema Klinici za plućne bolesti i nagib terena na odabranoj lokaciji omogućili su neovisno rješenje internog saobraćaja za potrebe Psihijatrijske klinike. Nagib padine, prostrana lokacija i vizure na okolna brda i izgrađene objekte u naselju Sjenjak opredijelili su osnovni koncept i likovni izraz ovog objekta.

Ideja

Specifičnost oboljenja osoba koje trebaju biti liječene u prostorima Psihijatrijske klinike nametnula

se projektantu kao izazov u postavljanju osnovne koncepcije – paviljonske izgradnje ovog zahtjevnog objekta. Manji gabariti poredani u nizu na motornu saobraćajnicu i pješačku toplu vezu, koje su sa izohipsama koje označavaju nagib terena a i međusobno su paralelne, ne nameću se svojom veličinom nego se doimaju kao manji objekti u međusobnoj vezi položeni na padinu. Kosi krovovi paviljona koji prate nagib padine još više ublažavaju njihovu visinu, koja je pažljivo izbalansirana, jer se etaže kaskadno smiču prateći teren bez agresivnog ukopavanja. Sve je podređeno mjerilu čovjeka i stvaranju ugodnog ambijenta kako u enterijeru tako i u eksterijeru Objekta.

Mentalni poremećaji osoba koje su trebale boraviti u ovom objektu, uslovljeni su vrlo različitim okolnostima i nastojali smo unutrašnjom atmosferom u objektu graditi osjećaaj topline – doma koji je ovoj vrsti pacijenata najčešće uskraćen. Vanjske uređene površine za odmor i šetnju za sve pacijente koji ne moraju boraviti u „zatvorenim“ odjeljenjima pružale bi mogućnost ugodnih šetnji i relaksacije, posjetama od članova uže i šire porodice. Sobe i prostori u kojima borave pacijenti bez mogućnosti napuštanja odjeljenja imaju previđena sigurnosna stakla bez vidljivih naznaka njihove zatvorenosti.

Kvalitetno odvajanje „čisto-prljavo“ omogućava motorna saobraćajnica za snabdijevanje koja se provlači kroz paviljone paralelno sa padinom i ona je „kičma“ cijelog objekta preko koje se vrši kompletno snabdijevanje, servisiranje, dovoz i odvoz težih bolesnika.

Prostorno je Klinika podijeljena u pet osnovnih organizacionih cjelina - paviljona:

  • ulazni hol sa ambulantama, prijemnim odjeljenjem i opštim odsjekom sa upravom
  • odjeljenje dnevno kliničke zaštite sa radnom terapijom
  • odjeljenje za psihoze – paviljon za muškarce
  • odjeljenje za psihoze – paviljon za žene i
  • odjeljenje za alokoholizam i druge ovisnosti.

U objektu je projektovano ukupno 156 ležaja, a ukupna površina objekta iznosi 5.830 m2


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA