Detaljan prikaz projekta

Centar za srce BiH u Tuzli


Specijalna bolnica „Centar za srce BiH“ u Tuzli – 2006. godina

Lokacija

Građevinska parcela na kojoj se treba graditi Specijalna bolnica „Centar za srce BiH“ u Tuzli, nalazi se u istočnom dijelu grada Tuzle sa glavnim pristupom sa transferzale T-7 koja preko mosta na rijeci Jali sa istočne strane povezuje kolektivno stambeno naselje Slavinovići ,individualno naselje Slanac i Kliniku za plućne bolesti. Mikro lokalitet Objekta je nagnuti teren sa čije sjeverne i zapadne strane prolazi lokalni put koji sa ovih strana definiše granice parcele.

Ideja

Ovaj Centar spada u grupu specijalizovanih bolnica koji u svom sastavu ima komplementarne medicinske discipline u koje spadaju kardiologija, interventna kardiologija, kardioanestezija, kardiohirurgija te kvalitetna sestrinska njega na svim nivoima liječenja pacijenata.

U svom sasdržaju Objekat će imati kao logističku podršku hotelski dio koji je podređen zahtjevima i funkciji hospitalnog dijela u svim svojim segmentima od pogonsko-servisnih sadržaja, restorana, kongresnog dijela, trim kabineta do hotelskih soba od kojih jedan dio  može imati i funkciju bolničkih soba.

Nagib terena, njegove geomehaničke karakteristike i trasa pristupnog puta opredijelili su Projektanta za postavku osnovnog koncepta i raspored osnovnih grupa prostora u Objektu. Složena funkcija i tehnološki zahtjevi opreme u pojedinim prostorima uticali su na unutarnji raspored pojedinih prostorija, a Projektant je nastojao učiniti Objekat prozračnim, sa naglaskom na jasnu orjentaciju u svakom momentu prilikom kretanja kroz sve sadržaje Objekta.

Projektant se odlučio za suvremen tretman Objekta u pogledu njegove unutrašnje organizacije sa jasno izdiferenciranim sadržajima i njihovim kvalitetnim međusobnim vezama. Ulazni hol je hotelskog tipa koji nema ničega "medicinskog", nego je kao prvi susret sa Objektom tretiran kao mjesto susreta, razgovora, odmora i relaksacije sa recepcijom koja je u funkciji hotelskog i hospitalnog dijela.

Objekat ''Centar za srce BiH''  u svom sadržaju  ima sljedeće osnovne grupe prostora:

  • prostore za njegu pacijenata
  • prostor za smještaj ''hladnih'' pacijenata i pacijenata koji dolaze na kontrolne preglede kao i smještaj pratilaca i rodbine
  • prostore za upravu i administraciju
  • pogonske i pomoćne prostore neophodne za funkciju Centra

Ukupna korisna površina zatvorenih prostora u objektu iznosi cca 9.800 m2.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA