Detaljan prikaz projekta

Idejno rješenje stadiona ''Tušanj''


Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje rekonstrukcije i dogradnje stadiona ''Tušanj'' u Tuzli

Namjena i fizička struktura objekata fudbalskih stadiona karakteriše ih kao jedan od glavnih urbanističko-arhitektonskih repera gradova. Gradski stadion „Tušanj“ u Tuzli nalazi se u središnjem dijelu grada sa užom lokacijom između kolektivnog stambenog naselja SLATINA i individualnog stambenog naselja BATVA. Postojeći stadion izgrađen je 1957.godine, a širenjem i razvojem grada on je ostao u užoj gradskoj zoni. Lokacija stadiona u kontekstu njegovog sadašnjeg okruženja (Stambeno naselje Slatina, objekti Unuverziteta i stambeno naselje Pašabunar) i izgrađene saobraćajne infrastrukture može se  postaviti upitnom uz analizu opravdanosti ulaganja velikih sredstava za njegovu rekonstrukciju.

Programom koji je dat uz raspis natječaja tražena je rekonstrukcija i proširenje postojećeg objekta stadiona Tušanj i Projektant je na osnovu analize izgrađene saobraćajne strukture  odlučio da glavne pješačke pristupe predvidi sa južne strane iz Rudarske ulice, a kolske pristupe iz Ulice Meše Selimovića i Ulice Batva. Na istočnoj strani Stadiona projektovan je parking za 167 putničkih vozila i četiri autobusa, a na zapadnoj strani projektovani su parking prostori za 320 putničkih vozila (od čega 230 natkrivenih) i osam mjesta za parkiranje autobusa. Natkrivena parking mjesta predviđena su ispod pomoćnog fudbalskog terena koji je podignut na kotu 233.50. Ovaj teren ima armirano-betonsku konstrukciju sa završnim slojem koji je ozelenjen prirodnom travom, potrebnim filterskim slojevima i drenažnim sistemom koji mu obezbjeđuje normalan režim održavanja travnatih fudbalskih igrališta.

Pješački pristupi obezbjeđeni su sa svih navedenih parkinga, a glavni pristup je iz Rudarske ulice na jugu odakle se Stadion najviše sagledava i odakle će posjetioci dilaziti kao pješaci ili korisnici gradskog prevoza. Na ovom platou ispred južne tribine predviđene su biletarnice za prodaju karata, a one su predviđene i ispod jednog dijela sjeverne tribine za posjetioce koji na stadion dolaze sa njegove istočne strane.

Ulazi gledalaca su raspoređeni po cijelom obimu Stadiona – ukupno petnaest ulaza koji su projektovani u pravilnom rasporedu u odnosu na položaj tribina. Ovi ulazi imaju različite visinske kote koje su usklađene sa visinskim kotama postojećeg terena kako bi se maksimalno smanjio obim zemljanih radova.

Tribine, odnosno njihov raspored projektovan je u skladu sa konfiguracijom terena tako da se najveći broj gledalaca može smjestiti na zapadnu tribinu, koja se vizuelno naslanja na jugoistočnu padinu individualnog naselja BATVA. Svi ulazi su projektovani tako da imaju vlastite sanitarne čvorove, tribine mogu biti razdvojene za svaki ulaz čime se u svakom momentu može obezbjediti dobra kontrola gledališta. Ukupno se na projektovane tribine može smjestiti cca 20.000 gledalaca.

Na nivou partera na istočnoj strani – PRVA FAZA UZGRADNJE projektovani su prostori za sportiste i upravu Kluba, kao i prostori za delegate i trenere, sudije, doping kontrolu i prvu medicinsku pomoć. Iz ovih prostora predviđen je i direktan izlazak sportista na teren. Pored navedenih prostora na nivou partera na istočnoj i južnoj strani projektovane su klubske prostorije FK „SLOBODA“, fitnes centar, prodavnica sportske opreme, prodavnica suvenira i muzejska soba, dva ugostiteljska sadržaja sa pomoćnim prostorima.

Oblikovanje i konstrukcija:

Rekonstruisani Stadion Tušanj ima zaobljenu formu koja sa  zakrivljenim gledalištem gledaocima omogućava vrlo kvalitetno praćenje svih sportskih događaja na igralištu i atletskoj stazi. Kompletno gledalište je natkriveno, a osnovna konstrukcija tribina i njihovih nosača je armirano-betonska, a nadstrešnica gledališta prostorna čelična rešetka. Nadstrešnica se oslanja na čelične stubove koji prolaze kroz tribine i oslanjaju se na glavne armirano-betonske nosače tribina koji su u svom konzolnom prepustu zategama povezani na glavne čvorne tačke čelične prostorne rešetke. Pokrivač je predviđen od TPFE platna (staklena vlakna presvučena politetrafloretilenskim platnom – teflonom) sa odvodnjom vode na vanjsku stranu preko horizontalnih i vertikalnih oluka.

Osvjetljenje Stadiona predviđeno je odgovarajućim reflektorima koji bi bili montirani na nadstrešnicu preko posebno urađenom rasporedu i proračunu.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA