SPO Zlokovac

SPO Zlokovac

Kuća "Dropić"

Kompleks Turalibegovog Vakufa


Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Rekonstrukcija objekta Vila „MATILDA“- Muftijstvo tuzlansko u Tuzli

Vila „MATILDA“ nalazi se u starom gradskom jezgru Tuzle u neposrednoj blizini Turalibegove (Poljske) džamije. Prema dostupnim podacima ovaj objekat je izgrađen kao stambeni 1912. godine. Osnovnu namjenu objekat je zadržao do 1979. godine kada je rekonstruisan za potrebe Biološke zbirke koja djeluje u okviru Muzeja Istočne Bosne.Pretvaranje objekta u Biološku zbirku zahtijavalo je unuternju reorganizaciju prostorija pri čemu je  rekonstruisana i fasada objekta. Fasadna plastika nekvalitetno je obnovljena, jer su reljefni likovi nestručno izliveni i ugrađeni u malter, tako da su neki brzo ispali ili su trebali uskoro ispasti iz svog ležišta.

Nova namjena objekta, koja je potpuno različita od dosadašnjih, nametnula je Projektantu ozbiljne dileme u arhitektonskom tretmanu objekta imajući u vidu vrijeme njegove izgradnje, njegovu osnovnu namjenu te njegove ambijentalne i istorijske vrijednosti za grad Tuzlu.

Nakon detaljnih analiza Projektant se odlučio na princip da novi sadržaj, odnosno namjena objekta, budu prepoznatljivi i na njegovom vanjskom izgledu, tako da je postojeća fasadna plastika potpuno zanemarena jer njene vrijednosti nisu značajne da bi se u novom tretmanu fasade trebale sačuvati. Pored toga ako se uzme u obzir,  stanje objekta i oštećenja nastala usljed lošeg održavanja (nekoliko poplava zbog pucanja cijevi instalacija) i loše hidroizolacije onda se povećavaju razlozi za detaljnu rekonstrukciju Objekta i kompletne fasade.

Zatečeni vanjski izgled objekta nije dosljedno sproveden na svim njegovim stranama tako da su dvije fasade (sjeverozapadna i jugozapadna) tretirane kao glavne sa naglašenom fasadnom plastikom dok su druge dvije fasade (sjeveroistočna i jugoistočna) tretirane kao sporedne fasade bez horizontalnim vijenaca i fasadne plastike.

U ovom projektu, s obzirom da je objekat slobodnostojeći i saglediv sa svih strana, Projektant se opredjelio za njegov jedinstven tretman, tako da su na svim fasadama predviđeni isti elementi prozorskih otvora i okvira te horizontalnih vijenaca i prateće fasadne plastike.

Projektovani objekat po svojoj namjeni ima poslovni karakter; kao sjedište tuzlanskog Muftije i članova muftijskog vijeća, što ga svrstava u red objekata sa visokim zahtjevima u arhitektonskom tretmanu te pravilnom i kvalitetnom izvođenju svih vrsta radova kako građevinskih tako zanatskih i instalaterskih radova. Položaj objekta u starom gradskom jezgru zahtjeva posebnu pažnju imajući u vidu aktivnosti koje su pokrenute za revitalizaciju Tuzlanske čaršije. Regulacionim planom koji je za ovo područje urađen 1990. godine predviđeno je da se ovaj objekat zadrži u postojećem gabaritu.

Objekat nije konstruktivno saniran jer nije pretrpio nikakve značajne izmjene u rasporedu nosivih zidova, a debljina njegovih zidova i raspored ukazuju da je objekat konstruktivno stabilan i otporan na seizmičke uticaje predviđene propisima za zonu u kojoj se nalazi jer u dosadašnjem vremenu eksploatacije u objektu nisu vidljiva nikakva oštećenja na osnovnoj konstrukciji.

Ukupna korisna površina objekta iznosi  320 m2

 


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA